Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk
Veld: Dierenriem 8 3738 TR, Maartensdijk
Zaal: Nachtegaallaan 30, 3738 EB, Maartensdijk

Algemene Leden Vergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING C.K.V. TWEEMAAL ZES
Datum: Tijdstip: Locatie :
Dinsdag 28 mei 2019
20.00 uur
Clubhuis aan de Dierenriem
Deze uitnodiging geldt voor alle leden en ouders van onze (jeugd)leden. Alle leden vanaf 16 jaar zijn stemgerechtigd.
AGENDA
1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ledenvergaderingen 29 mei 2018
4. Jaarverslag bestuur
5. Actuele zaken
6. Financieel jaarverslag
– Staat van baten en lasten
– Balans
– Verslag kascommissie Dennis Lake en Oscar Enschede, Oscar is aftredend, reserve lid Maarten van Ginkel. Nieuw reserve lid ………..
7. Verkiezingen
Binnen het bestuur zijn er leden aftredend en niet herkiesbaar:
– Rick de Heer
– Hester Ploeg
– Gijsbert de Rooij
– Wim Jonker
=> Penningmeester
=> PR & communicatie => Facilitaire zaken
=> Interne zaken
Aftredend en herkiesbaar
– Anouk Oostveen => Secretaris, herkiesbaar => Algemeen bestuurslid
– Paul Meerstadt => Technische zaken
Voorgestelde nieuwe bestuursleden:
– Jolie Lancker => Penningmeester
– Cornelis Kronenburg => Secretaris
– Roeland de Bruin => Algemeen bestuurslid
(Tegen)kandidaten voor bovengenoemde bestuursfunctie kunnen tot een dag voor de vergadering worden aangemeld. Een kandidaat moet door tenminste 5 stemgerechtigde leden van C.K.V. Tweemaal Zes schriftelijk worden ondersteund.
8. Begroting 2019-2020
9. Rondvraag
10. Sluiting
—————————————————————————————————————————– —
Stukken voor de ledenvergadering
De stukken voor de algemene ledenvergadering zijn vanaf 20 mei op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris (e-mail: [email protected]). Deze zullen per e-mail worden verstrekt. Tijdens de algemene ledenvergadering zullen er geen hard copy stukken beschikbaar zijn.